Wiki Grepolis SK:Ochrana osobných údajov

Zo stránky Wiki Grepolis SK
Jump to navigation

 « Obsah  · Úvod  · Pravidlá  · Ovládanie  · Editovanie  · Tutoriál  · Grepolis tím  »

Prehliadaním a užívaním InnoGames GmbH hier a webových stránok (ďalej len webových stránok) vyjadrujete svoj súhlas so súčasnými pravidlami. Máte právo odmietnuť akékoľvek použitie vašich údajov. Môžete kedykoľvek zrušiť svoj súhlas k súčasným ustanoveniam s okamžitou platnosťou. Pokiaľ máte otázky ohľadne užívania osobných údajov firmou InnoGames a jej obchodnými partnermi, ktoré nie sú zahrnuté v týchto informáciách, prosím, kontaktujte nás (viď Kontakt v čísle 8).

1. Zhromažďovanie a narábanie s osobnými údajmi firmou InnoGames

1.1 InnoGames cíti veľkú mieru zodpovednosti za ochranu súkromia svojich užívateľov pri spracovávaní osobných dát a berie to do úvahy vo všetkých obchodných procesoch. InnoGames sa týmto zaväzuje, že dodrží všetky relevantné ustanovenia k ochrane dát. Toto prehlásenie o ochrane dát sa vzťahuje na celú webovú stránku okrem stránok od ostatných poskytovateľov, na ktoré sú tu uvedené odkazy.

1.2 InnoGames môže získavať a uchovávať dáta poskytnuté pri registrácii na našich stránkach. S týmito dátami bude zachádzané ako s dôvernými. Týmto dáva na vedomie, že vaše osobne údaje budú zbierané, použité a uložené k účelu realizácie dohody. Osobné údaje sú dáta o užívateľových osobných a faktických okolnostiach.

1.3 Prihlásením k odberu noviniek dávate súhlas k pravidelnému odberu informácií emailom. Týmto taktiež súhlasíte s použitím emailovej adresy pre účely internej reklamy do doby odrieknutia tohoto príjmu. Vaša emailová adresa nebude poskytnutá tretím stranám a môžete kedykoľvek zrušiť príjem reklám s okamžitou platnosťou (viď Kontakt v čísle 8).

1.4 Týmto ste taktiež oboznámený s tým, že InnoGames zbiera, spracováva a užíva katalogizačné dáta, dáta o užívaní a dáta o účtoch v súlade s odstavcami 14 a 15 zákona o nemeckých telekomunikáciách a odstavcom 28 zákona o nemeckej federálnej ochrane dát.

1.5 Pre zodpovedanie vašich dotazov, splnenie vašich požiadavkov alebo pre pomoc je niekdy nutné požiadať vás o vaše osobné údaje ako sú: meno, adresa, emailová adresa a telefónne číslo. InnoGames môže tieto dáta použiť iba pre zodpovedanie vašich dotazov alebo k tomu, aby vás kontaktovala poštou či emailom k informovaní o nových produktoch, službách alebo ponukách spoločnosti InnoGames. Pokiaľ si objednáte produkt, vyžiadate službu alebo zadáte údaje na týchto stránkach, InnoGames vás môže kontaktovať k získaniu doplňujúcich informácií potrebných pre vyplnenie vašich požiadavkov. InnoGames nemôže tieto informácie poskytovať tretím stranám bez vášho súhlasu s výnimkou skutočností, kedy je to potrebné pre splnenie vašich zákazok, vybavenie vašich požiadavkov alebo pre poskytnutie pomoci. Týmto taktiež dávate InnoGames právo k výmene vami poskytnutých informácií s partnerskými spoločnosťami a ostatnými spoločnosťami spolupracujúcimi s InnoGames za účelmi špecifikovanými vyššie.

1.6 Z vlastnej iniciatívy alebo na vašu žiadosť môže InnoGames doplniť, opraviť či zmazať nekompletné, nesprávne alebo neaktuálne osobné údaje ukladané InnoGames.

1.7 V súlade s platným právnym rádom, Innogames dáta okamžite vymaže na požiadanie autorizovanej strany, pokiaľ to nie je v rozpore so zákonom nariadenými povinnosťami.

1.8 InnoGames si týmto vyhradzuje právo k poskytnutiu zozbieraných štatistických údajov o firemných užívateľoch, predajoch, prístupových dát a informáciách o stránkach s tým súvisiacich dôveryhodným tretím stranám. Tieto štatistické a obecné dáta neobsahujú žiadne informácie, ktoré odkazujú ku konkrétnym jedincom.

2. Ochrana vašich údajov

Poskytovanie osobných údajov, či už osobne, telefónom alebo cez internet so sebou vždy nesie isté riziká a žiadny technologický systém nie je úplne odolný voči manipulácii alebo sabotáži. InnoGames prijala všetky dôležité opatrenia pre zabránenie neautorizovaným prístupom k vašim osobným údajom a neautorizovanému užívaniu alebo falzifikácii týchto dát a k minimalizácii zodpovedajúcich rizík.

3. Užívanie cookies

Pri návšteve internetových stránok by ste mali zostať anonymný. S každým vstupom na stránky a vyžiadaním súboru nechá užívateľ na serveri prístupové dáta, ako sú: dáta o prehliadači, adresu/IP adresu, stránku, z ktorej bol súbor požadovaný, dátum, čas a operačný systém, stránky vami navštívené atď. Z týchto dát sú zostavované štatistiky pomocou ktorých môžeme stránky prispôsobiť vašim požiadavkám.

Používame cookie a web beacon. Cookie používame iba k čítaniu informácií na vašom disku, ktoré v ňom boli uložené od cookie na tejto stránke. Pokiaľ nechcete mať na vašom počítači uložené cookie, môžete tomu zabrániť nastavením vo vašom prehliadači; avšak týmto možno nebudete schopní plne využívať všetky funkcie našich stránok.

4. Google Analytics

Stránka používa Google Analytics, webový analytický nástroj od spoločnosti Google Inc. (ďalej len Google). Google Analytics používajú cookies, ktoré umožňujú analýzu vášho užívania stránok. Informácie uložené v cookie sú presmerované na server Googlu v USA a tam uložené. Google tieto informácie použije k analyzovaniu vášho užívania stránok pre tvorbu správ o aktivitách na internetových stránkach pre internetové operátory a taktiež k poskytovaniu služieb spojených s užívaním internetu. Google tieto údaje môže poskytnúť tretím stranám, pokiaľ to zákon požaduje alebo tretie strany spracovávajú tieto dáta na žiadosť Googlu. Za žiadnych okolností nespojí Google vašu IP adresu s ostatnými Google dátami. Užívaním týchto stránok súhlasíte so spracovaním zozbieraných dát Googlom vyššie uvedeným spôsobom a pre vyššie uvedené dôvody.

5. Reklamy tretích strán, odkazy na iné stránky, Google AdSense

5.1 Občas môžu stránky InnoGames obsahovať reklamy tretích strán s interaktívnymi odkazmi na stránky tretích strán, za ktoré nenesie InnoGames zodpovednosť. Predovšetkým InnoGames nemá žiadny vplyv na obsah a vzhľad externých stránok a stránok, ktoré môžete cez ne navštíviť. Výhradne príslušný poskytovateľ nesie zodpovednosť za vzhľad a obsah takýchto stránok.

5.2 Títo inzerenti alebo spoločnosti taktiež niekdy používajú cookies a ostatné technologické zdroje k meraniu efektívnosti ich reklám alebo k optimalizácii ich obsahu. V tomto prípade nebude žiadne spojenie týchto informácií a vášho mena, adresy, telefónneho čísla a emailovej adresy. InnoGames na toto nemá žiadny vplyv. Užitie týchto údajov tretími stranami nie je upravené týmto prehlásením o ochrane osobných údajov. Môžete deaktivovať užívanie cookies v nastaveniach vášho prehliadača (viď číslo 3). Ďalej môžete zabrániť zberu týchto dát pomocou nástrojov na stránke www.google.com/privacy_ads.html.

6. Sprostredkovanie osobných údajov tretím stranám

6.1 InnoGames môže predávať osobné a/alebo účtové dáta iba tým tretím stranám, kde je to vyžadované u vyššie uvedených prípadoch, vyžadované zákonom alebo nutné pre implementáciu Všeobecných obchodných podmienok a/alebo ostatných dohôd s vami alebo pre ochranu práv ostatných zákazníkov a/alebo relevantných tretích strán. To sa hlavne vzťahuje k vybavaovaniu platieb externými poskytovateľmi týchto služieb (napr. PaySafe, Wallie, Clickandbuy, Moneybookers). Vaše záujmy oprávňujúce ochranu musia byť zohľadnené v súlade s právnymi ustanoveniami. Údaje môžu byť poskytované iba v prípade ak bol vierohodne prezentovaný legitímny záujem. V prípade nedoplatku, si môže InnoGames vymáhať dané peniaze pomocou advokáta. Na tento účel budú požadované údaje zverejnené a použité v súlade s pokynmi na ochranu dát.

6.2 V ostatných prípadoch môže InnoGames predávať vaše osobné údaje len po vašom jasnom a zrozumiteľnom súhlase.

7. Dodatky

InnoGames môže kedykoľvek tieto údaje o ochrane dát či obsah tejto stránky upraviť alebo môže zmeniť či zamedziť prístup na tieto stránky. InnoGames o takýchto krokoch bude užívateľov informovať adekvátnym spôsobom.

8. Dotazy na ochranu dát a kontakt

Môžete nás kedykoľvek kontaktovať, pokiaľ chcete upraviť alebo zmazať váš profil a uložené osobné dáta. Taktiež vám môžeme poskytnúť informácie o tom, aké údaje sme o vás uložili, ich zdroj a príjemcov a dôvod uložení. Pre všetky tieto dotazy prosím kontaktujte:

InnoGames GmbH
Harburger Schloßstraße 28
21079 Hamburg, Germany

Fax: +49 (0)40 7889335 21
privacy@innogames.de

Posledná aktualizácia: 6. apríl 2009
Copyright InnoGames 2009 – Všetky práva vyhradené.